ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Lipcseiné Tolvaj Mária adószámos magánszemély

Adatkezelési Tájékoztató

 

1.    A Tájékoztató célja és hatálya

 

 

2.    Irányadó jogszabályok

 

 

3.    Az Adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 

4.    A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 

 

 

 

 

 1. Megrendelői szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre: kapcsolati adatok (név,e-mail cím, telefonszám, lakcím), Adatkezelő részére a teljesítéshez esetlegesen átadott képek, szövegek tartalma

Adatkezelés platformja: elektronikus

Az adatkezelés célja: a megrendelt szolgáltatás elvégzése

Az adatok törlésének határideje: az érintett általi adatszolgáltatástól számított 1 év

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az adatkezelővel való együttműködés ellehetetlenülése

 

 1. Oktatóanyag letöltése

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés platformja: elektronikusan

Az adatkezelés célja: oktatóanyag letöltése a www.babahordozasitanacsado.hu oldalról

Az adatok törlésének határideje: hozzájárulás visszavonásáig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: oktatóanyag letöltése az Adatkezelő honlapjáról, hírlevélre való feliratkozás fejében

 

 

 1. Hírlevél küldése

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés platformja: elektronikusan

Az adatkezelés célja: elektronikus hírlevél küldése a feliratkozottak e-mail címeire az aktuális hírekről, igénybe vehető kedvezményes ajánlatokról, továbbá reklám célú üzenetek

Adatfeldolgozó cég neve:: SalesAutopilot Kft

Adatfeldolgozó cég székhelye: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.

Adatfeldolgozó cég telefonszáma: (+36) 1 490 0172

Adatfeldolgozó cég weboldala: https://www.salesautopilot.hu/
Adattovábbítás jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke

Az adatok törlésének határideje: hozzájárulás visszavonásáig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az aktuális hírekről, az igénybe vehető kedvezményes ajánlatokról e-mailben való értesülés lehetetlenülése

 

 1. Honlap sütikezelése

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A babahordozasitanacsado.hu honlapon működő sütik
Süti neve Süti típusa Süti által kezelt adatok köre Süti törlésének határideje Adatokhoz hozzáférő harmadik személy
_ga

 

HTML

Működési süti

Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. 2 év  

Google (USA)

_gat HTTP

Működési süti

A Google Analytics által használt thottle request szerinti arányt tárolja. Böngésző bezárásáig  

Google (USA)

_gid HTTP

Statisztikai süti

Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. Böngésző bezárásáig  

 

Google (USA)

PHSESSID PHP

Munkamenet-süti

Nélkülözhetetlen süti az oldal működéséhez. Személyes adatot nem kezel. Munkamenet végén, böngésző bezárásával automatikusan törlésre kerül  

AWSALBCORS HTTP

Munkamenet-süti

Ez a süti menti a böngésző munkamenet azonosítóját, hogy lehetővé tegye a funkciók használatát a weboldalon. 6 nap  

 

 1. Facebook oldal

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás ráutaló magatartással

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által az oldalon https://www.facebook.com/Hordozva viszlek Lipcseiné Tolvaj Marcsi hordozási tanácsadó, védőnő alatt létrehozott aloldal adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Amennyiben az érintett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépjen kapcsolatba!

 

FONTOS TUDNIVALÓ: A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).

 

Az adatközlés hiányának/megtiltásának esetleges következménye: Adatkezelő Facebook-oldalán megosztott tartalmak megismerésének lehetetlenülése

 

 1. Számlázás

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: név; lakcím

Adatkezelés platformja: a számlák kiállítása elektronikus adatbázis használatán keresztül történik

Az adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

                                    Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft.

                                    Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

                                    Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36303544789

                                    Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu

                                    Az adatfeldolgozó weboldala: szamlazz.hu

Adattovábbítás jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az adatok törlésének határideje: a számla kiállítását követő 9 év

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására jogszabályi kötelezés folytán

 

5.    Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

 

 

 

 

 1. A rá vonatkozó személyes adatok;
 2. az adatkezelés célja(i);
 3. az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 5. az adatok tárolásának időtartama;
 6. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 7. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 8. a kezelt adatok forrása;
 9. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 10. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

 

 

 1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 3. közérdekből;
 4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

 

 

 1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

 

 

 1. Az érintett ehhez hozzájárul;
 2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.

 

 

 

 

 1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 3. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 4. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

 

6.    Kapcsolatfelvétel

 

 

 

7.    Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 

 

 

 

 1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 4. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 

 

 1. a jogosultalan hozzáférésre;
 2. megváltoztatásra;
 3. továbbításra;
 4. törlésre;
 5. nyilvánosságra hozatalra;
 6. véletlen sérülésre;
 7. véletlen megsemmisülésre;
 8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

 

 

 

 1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

 

 

 

8.    Eljárási szabályok

 

 

 

 

 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 3. a kérelem túlzó.

 

 

 1. a kérelmet megtagadni;
 2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

 

 

 

 

 

 1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

 

9.    Kártérítés

 

 

 

 

 

10.                      Jogorvoslat

 

 

 

 

 

11.                      Hatósági együttműködés

 

 

 

Kelt: Budapest, 2022. 02. 19.

 

 

Tartalomjegyzék

 

 1. A Tájékoztató célja és hatálya 1
 2. Irányadó jogszabályok 1
 3. Az Adatkezelő adatai 1
 4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme 2
 5. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek 4
 6. Kapcsolatfelvétel 7
 7. Az adatok tárolásának módja, biztosítása 7
 8. Eljárási szabályok 8
 9. Kártérítés 9
 10. Jogorvoslat 9
 11. Hatósági együttműködés 10

 

 

Amennyiben együttműködő partnert vesz igénybe a hírlevelek kiküldéséhez (pl. SAPI), úgy szükséges ide két újabb sort beilleszteni, amelyek a következők:

„Adatfeldolgozó: [cégnév] ([székhely])
Adattovábbítás jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.